ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. എസ്.കെ എസ് എസ് എഫ് വട്ടോളി ശാഖ - Vattoli SKSSF
Vattoli

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. എസ്.കെ എസ് എസ് എഫ് വട്ടോളി ശാഖ

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വട്ടോളി മഹല്ല് പരിധിയിലുള്ള വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാനും അതിനെ പരിപാലിക്കാനും […]

Read more
  •  
  •  
  •  
  •  
  •