പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്കൊപ്പം ചങ്ങരംകുളം ശാഖാ എസ്. കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്.
Changaramkulam

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്കൊപ്പം ചങ്ങരംകുളം ശാഖാ എസ്. കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്.

ചങ്ങരംകുളം ശാഖാ SKSSF ഔഷധ ചെടി നടൽ, ചങ്ങരംകുളം ജുമുഅത്‌ പള്ളി പരിസരത്ത് നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിപാടി നടത്തി.

Read more
  •  
  •  
  •  
  •  
  •